Trenger dobbelt så mange døgnhvileplasser

Tren­ger dob­belt så mange døg­nhvile­plas­ser

Innstilling til transport­politisk uttalelse fra redaksjons­komitéen etter forslag fra forbunds­styret. Uttalelsen ble vedtatt på YTFs 18. ordinære landsmøte i Trondheim, lørdag 4. september 2021.

Det er vik­tig både for tra­fikk­sik­ker­het­en og ar­beids­mil­jøet langs norske veger at det fin­nes gode og til­pas­sede steder der yrkes­sjå­fører kan ta pausene sine. Det finnes i dag kun 53 døgn­hvile­plas­ser i drift langs norske veger. Det betyr at svært mange lang­trans­port­sjå­fører som skal ta sin pålagte hvile må ty til steder som ikke er til­rette­lagt for for­målet. Det fører til dår­lig­ere ar­beids­for­hold for sjå­førene og at det står trai­lere der de ikke burde stått langs norske veier.

Døgn­hvile­plas­ser er for­be­holdt sjå­fører som er under­lagt reglene om kjøre- og hvile­tid og har fa­sili­teter som toa­lett og dusj. De fleste bygges ut i sam­ar­beid med ben­sin­sta­sjoner eller andre pri­vate aktører. Dette må ikke for­veks­les med raste­plas­ser, som det selv­sagt også er bra at bygges ut, men som er be­regn­et på den al­min­nelige ferd­sel langs veiene.

Den opp­rin­nelige planen for døgn­hvile­plas­ser til­sa at det skulle være 90 plasser innen 2023. Denne planen er både for­sin­ket og ned­jus­tert til nær­mere 80 i Statens Veg­vesens nyeste over­sikt. Dette er etter Yrkes­trafikk­forbundets mening ikke godt nok, da behovet er langt større.

Det er særlig langt mellom døgn­hvile­plas­sene i Nord-Norge. Dette ble under­streket av rap­port­en som Barents Euro-Arctic Transport Area la fram i juni 2021. Totalt i Barents­regi­onen er det behov for 26 nye døgn­hvile­plas­ser, hele 17 av dem bør ligge i Norge.

Yrkes­trafikk­forbundet mener det bør bygges 8-10 nye døgn­hvile­plas­ser hvert år og at mål­tal­let bør jus­teres opp til 150-180 fordelt over hele landet. Det er også et behov for at det bygges fa­sili­teter som tar høyde for både mann­lige og kvin­ne­lige sjåfører.

 

Yrkes­trafikk­forbundet mener:

  • Det bør bygges 8-10 nye døgn­hvile­plas­ser hvert år framover.
  • Måltallet for nye døgn­hvile­plas­ser bør dobles fra dagens 80.
  • At døgn­hvile­plas­sene skal ha god kapa­sitet og gode fa­sili­teter for alle typer gods­trans­port, slik at alle som har behov får tatt plan­lagt døgn­hvil.
  • Re­gjer­ing­ene i Norge, Sverige, Finland og Russland må gj­en­nom­føre planene for nye døgn­hvile­plas­ser i Barents­regionen.
  • Det må legges bedre til rette for kvin­nelige sjå­fører langs norske veger.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: