YTF's varslingsplakat
1

Grunnlag for varsling

Med­lem­mer, tillits­valgte eller an­satte som opp­dager eller ut­set­tes for brudd på for­bundets ved­tekter, etiske grunn­lag eller andre kritikk­verdige for­hold, har plikt og rett til å varsle om dette.

2

Innsending av varsler

2.1

Varsling skal normalt skje til leder av av­del­ing­en eller leder av regionen/­lands­sammen­slutning­en når det er naturlig. Ved behov kan saken sendes videre til YTF sentralt v/general­sekretær. General­sekretær skal i alle tilfelle orienteres om at varsel er mottatt.

2.2

Varslinger som gjelder forhold i organisasjonen sentralt, eller gjelder ledende tillits­valgte i av­del­ing­en eller regionen/­lands­sammen­slutning­en sendes til YTF v/general­sekretær.

2.3

Varselet bør være skriftlig. Ved muntlig varsel ned­tegner mot­taker varselet. Varslet skal inne­holde hva det varsles om. Tid, sted og eventuelt hvem som skal ha utført det kritikk­verdige for­holdet.

3

Behandling av varsler

3.1

Behandling av varslingen skjer normalt i det ledd i organisasjonen, som varslingen gjelder. Det skal alltid inn­hentes syns­punkter både fra varsler og den inn­varslede. Behandlingen av varslet skal begynne så snart som mulig. Det skal føres referat fra alle møter hvor varslet behandles. Alle saker kan av varsler eller den det blir varslet mot, ankes inn for YTF sentralt.

3.2

Varslings­saker i YTF sentralt, be­hand­les av general­sekretær og øverste juridiske ansvar­lige i forbundet. Det skal alltid inn­hentes syns­punkter både fra varsler og den inn­varslede. Even­tuel­le varsler som gjelder general­sekretær, behandles av kontroll­komiteen.

3.3

Varslings­saker som behandles av YTF sentralt, kan ankes inn for for­bundets kontroll­komité.

3.4

Varselet og varslers identitet og inn­hentede opp­lysning­er behandles kon­fiden­sielt av de som behandler varselet. Varslers identitet er kon­fiden­sielt med mindre det er nød­vendig for sakens opp­lysning at denne til­kjenne­gis. Før slik beslut­ning tas, skal varsler gis anledning til å uttale seg.

3.5

Den inn­vars­ledes interes­ser skal ivaretas på en til­freds­stil­lende måte.

4

Sanksjoner

4.1

I varslings­saker som behandles lokalt, kan av­deling­en om nød­vendig fatte vedtak i tråd med normal­vedtektene for Yrkes­trafikk­forbundets av­deling­er.

4.2

I for­bindelse med varslings­saker, som be­hand­les sentralt, kan forbunds­styret fatte vedtak om sanks­joner.

4.3

Varsleren skal ikke oppleve gjen­gjel­delse. Samtidig kan varsler som er klart tra­kas­ser­ende eller er gjort for å skade den det varsles mot, få følger.

Forbunds­styrets forslag til varslings­rutiner i Yrkes­trafikk­forbundet ble en­stem­mig ved­tatt på YTF's rep­resen­tant­skaps­møte 12. og 13. mars 2019

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: