Avd. 2/202's vedtekter
 

 

INNHOLDS­FORTEGNELSE:

 

 

 


 

VEDTEKTER FOR YTF AVDELING 2 og 202

 

§ 1

Stiftet. April 1955

 

Historikk:

Avdelingen er historisk et resultat av store endringer innenfor busselskapene de siste 15 årene. Med oppkjøp og fusjoner av små og store busselskaper har dette resultert i at vi er den største YTF avdelingen i landet. Avdeling 2 Norheimsund var en av de første foreningsavdelingene, med opphav fra 1955.

Vi har valgt å bruke dette historiske lave avdelingsnummeret videre. Fram til 2001 hadde Hordaland følgende YTF avdelinger: Avd. 2 Norheimsund, deler av avdeling 3 Odda, avdeling 4 Bergen & Omegn tidligere BNR, avd. 8 Utåker-Rosendal fra Kvinnherad, avd. 18 Bremnes fra Bømlo, avd. 33 Voss & Omland tidligere BHV, avd. 34 Tysnes, avd. 63 Vest Trafikk som ble stiftet i 1992 ved fusjonen mellom Rutelaget Askøy Bergen Billag, Rutelaget Bergen Vest og Øygarden og Sotra Rutelag. Avd. 79 Stord. Samt avdeling 80 Gaia Trafikk som er en sammenslutning av selskapene: Åsane Billag, Fana, Os, Milde og Bergen Sporvei. I 2009 avd. 64 Firda Billag, Nobina Nordhordland og Stord, Modal og Eksingedalen Billag og avdeling 18 Turistbuss Bergen. Alle disse selskapene og avdelingene har nå blitt til en; Avdeling 2/202.

 


 

§ 2

Formål og virkeområde

 

Avdelingens formål er å trygge og forbedre medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. Videre er avdelingens oppgave å organisere alle ansatte i selskaper som hører inn under avdelingens organisasjonsområde, og at de i fellesskap verner og fremmer yrkets interesser.

 


 

§ 3

Medlemskap

 

Som medlemmer av avdelingen kan opptas enhver som fyller de betingelser i henhold til § 2. Streike – og blokadebrytere, eller andre som bevisst har motarbeidet avdelingen eller forbundet, kan ikke opptas som medlemmer uten etter søknad til styret som vil ta avgjørelse og sette vilkår for medlemskap. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor avdelingen eller forbundet, mister sine rettigheter som medlem, etter forutgående varsel.

 


 

§ 4

Kontingent

 

1.

Kontingenten følger forbundets til enhver tid gjeldende sats. Avdelingskontingenten fastsettes av årsmøte, og det gis fullmakt til bedriften for trekk over lønn. Kontingenten til avdelingen innbetales sammen med forbundskontingenten, hvis ikke annet blir avtalt av forbundet sentralt.

2.

Medlemmer som under en konflikt mottar bidrag fra YTFs konfliktfond, er ikke fritatt for kontingent.

3.

Ekstrakontingent til organisasjonen vedtatt av årsmøtet, er bindende for hvert enkelt medlem.

 


 

§ 5

Eksklusjon/suspensjon

 

Det er et hvert medlems plikt å verne sin avdeling ved å støtte sine tillitsvalgte i deres arbeide, samt medvirke til at de fattede beslutninger blir overholdt. Finner styret at et medlem ved sin opptreden skader avdelingen, kan styret treffe beslutning om eksklusjon, etter forutgående varsel. Personer kan nektes medlemskap i henhold til overnevnte. Vedkommende har dog rett til å innanke avgjørelsen for ordinært årsmøte, hvor beslutningen fattes med alminnelig flertall. Uttrådd medlem har intet krav på avdelingens eiendeler.

 


 

§ 6

Styret

 

Avdelingen ledes av et styre bestående av a – d.

a) Leder
b) Nestleder
c) Sekretær
d) Styremedlemmer
e) 2 Revisorer – budsjett/regnskap
f) 1 Vara revisor medlemsregister
g) Ansvarlig økonomi - budsjett/regnskap (se § 10.1)
h) Ansvarlig medlemsregister (se § 10.2)


Styret har den daglige ledelsen av avdelingens virksomhet i overensstemmelse med disse vedtekter. Styret har bemyndigelse til å opptre på avdelingens vegne i saker som krever hurtig inngripen fra avdelingens side. Styret holder møter så ofte lederen eller flertall av styret finner det nødvendig. Styret kan dog foreta foreløpige utbetalinger som er nødvendig for avdelingens/foreningens drift. Styrets leder og nestleder velges for 2 år, (velges ikke samtidig). Resten av styret velges for 1 år, blant de avdelingstillitsvalgte.

 


 

§ 7

Leder

 

Lederen er avdelingens høyeste tillitsvalgt. Lederen skal nøye kontrollere avdelingens korrespondanse samt skrive beretning om årets virksomhet. Lederen har rett til å anvise regninger til utbetaling. Lederen sammenkaller til møter så ofte det er nødvendig eller når flertallet i styret forlanger det.

 


 

§ 8

Nestleder

 

Nestleder overtar lederens funksjoner under dennes fravær, utfører spesielle arbeidsoppgaver for styret, og avlaster leder også i perioder der begge er til stede.

 


 

§ 9

Sekretær

 

Sekretær fører protokoll fra styremøter, og i samråd med leder ekspederer korrespondanse.

 


 

§ 10.1

Økonomiansvarlig

 

Økonomiansvarlig utnevnes av styret og forutsettes å være kompetent innen regnskap og økonomi og følger opp avdelingens til enhver tid gjeldende regelverk, fører avdelingens regnskap, samt legger fram revidert regnskap og forslag til budsjett for årsmøte. Forvaltningen av avdelingens investeringer utføres i henhold til § 5 i vedtekter for YTF avdeling 2/202 s drifts/investeringsfond (DIF). Vedkommende trenger ikke være tillitsvalgt. Leder og styret har til enhver tid adgang til regnskapene.

 

§ 10.2

Medlemsansvarlig

 

Medlemsregister ansvarlig utnevnes av styret og holder à jour avdelingens medlemsregister og oppfølging av kontingentlister etc. Vedkommende trenger ikke være tillitsvalgt.

 


 

§ 11

Revisjon

 

Revisorene skal minst 2 – to – ganger årlig foreta ettersyn av avdelingens regnskap. De er ansvarlig for at regnskapet i revidert stand kan fremlegges styret senest 14 dager før årsmøtet hvert år.

 


 

§ 12

Tillitsvalgte

 

I selskapene skal det velges tillitsvalgte i henhold til hovedavtalens bestemmelser. De tillitsvalgte forhandler med arbeidsgiver i henhold hovedavtalens bestemmelser, og skal forøvrig ivaretar avdelingens interesser i selskapet.

 


 

§ 13

Årsmøte/medlemsmøter

 

1.

Det avholdes lokale valgmøter på de definerte YTF bedrifts fagforeninger hvert år innen månedsskiftet november/desember. Slike møter kunngjøres med 2 – to – ukers varsel. Dersom bedriftens størrelse og geografisk spredning avdelingsvis tilsier det, avholdes lokale valgmøter avdelingsvis og ikke for hele bedriften. Definering av bedrifter, geografiske avdelinger og stasjoneringsplasser i henhold til denne § og punkt, gis i eget vedlegg til disse vedtektene. Ekstraordinært lokalt valgmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært valgmøte innkalles med 2 – to – ukers varsel, og skal kun behandle de saker som på forhånd er oppsatt på sakslisten. På de lokalt definerte stasjoneringsplasser kan det velges 1 plasstillitsvalgt + vara. Større stasjoneringssteder kan velge 2 plasstillitsvalgte + vara. Funksjonstiden for tillitsvalgte/plasstillitsvalgte følger kalenderåret. På de lokale valgmøter behandles:

• Valg av tillitsvalgt(e) og eventuelle plasstillitsvalgte innenfor sitt AS.
• Samt saker som opptar medlemmene.
• Plasstillitsvalgt(e) tar seg av de lokale utfordringer som medlemmene på sitt stasjoneringssted er opptatt av.

 

2.

Sentrale årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av januar og kunngjøres med 2 – to – ukers varsel. Årsmøte består av det sittende styret i avdelingen pluss valgte/oppnevnte representanter fra bedriftstillitsvalgte slik der er definert i egnet tillegg til disse vedtektene.. Styret i avdeling 2. har mellom 8 – 12 styremedlemmer og da minimum en person fra hvert AS. I tillegg kan det velges observatører hvorav en fra pensjonistene. Hovedtillitsvalgt i hvert AS er automatisk med i avdelingsstyret minimum som observatør. Valgkomiteen skal være bredest mulig sammensatt. En fra hvert AS + en fra funksjonærene. Valgkomiteen legger fram forslag til sammensetting av styre i henhold til § 6. Tillitsvalgte i de forskjellige Bedriftsavdelinger oppnevner selv et arbeidsutvalg i henhold til hovedavtalens § 5-4 Arbeidsutvalg. Likeledes oppnevner styret i avd.2/202 selv sitt eget Arbeidsutvalg for avdelingen. Valgkomiteen legger videre, fram forslag til representantskap i hvert AS. Dette ut i fra hovedavtalens § 5-2. Antall tillitsvalgte. Avdelingstillitsvalgte i fra hvert AS er selvskreven. Ut over disse kan man velge plasstillitsvalgte slik at antallet blir korrekt.

 

3.

På det sentrale årsmøtet i YTF avdeling 2/202 behandles:
Valg av møteleder, referent og tellekorps
Årsberetning
Årsregnskap
Innkomne forslag
Budsjett
Valg

 

4.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med disse vedtektene. Vedtak på årsmøte fattes med simpelt flertall, dersom ikke vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet. Ved valg skal det være simpelt flertall.

 


 

§ 14

Vedtektsendringer

 

Forslag til endringer av vedtekter kan kun behandles på ordinært årsmøte. For at endringene kan gjennomføres kreves 2/3 flertall. Slike forslag skal forelegges styret skriftlig senest 3 – tre – uker før møtet holdes.

 


 

§ 15

Oppløsning

 

Så lenge minst ett av medlemmene ikke ønsker det, kan avdelingen ikke oppløses. Vedtak om oppløsning kan bare skje på ordinært årsmøte og oppsigelsesfristen er 3 – tre – måneder. I tilfelle oppløsning tilfaller avdelingens midler og eiendeler forbundet.

 


 

§ 16

Ikrafttreden

 

Disse vedtekter trer i kraft fra 27.1.2019

 

 

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: