Styrk kollektivtrafikken etter pandemien

Styrk kol­lek­tiv­trafik­ken etter pan­demi­en

Innstilling til transport­politisk uttalelse fra redaksjons­komitéen etter forslag fra forbunds­styret. Uttalelsen ble vedtatt på YTFs 18. ordinære landsmøte i Trondheim, lørdag 4. september 2021.

Myndig­hetene har gjen­nom halv­annet år opp­ford­ret folk til å unngå kol­lek­tiv­trafikk. Det har vært riktig av smitte­vern­hensyn, men fått en negativ effekt på folks reise­vaner. Problemet er ikke folk som har hjemme­kontor eller som velger sykkelen til jobben, men de som tar privat­bilen.

Det har vært et drama­tisk fall i andelen kol­lek­tiv­reisende under pan­demi­en. Selv om flere pas­sasj­erer er i ferd med å vende tilbake, er det bekymrings­fullt hvis flere har vent seg til å bruke privat­bilen til jobb og fritids­reiser. Yrkes­trafikk­forbundet er derfor opptatt av at det må føres en aktiv politikk for å få de reisende tilbake på buss, tog og bane.

Til nå har fylkeskom­munene og kol­lek­tiv­selskapene vært kompensert for det øko­nom­is­ke tapet de har hatt, som følge av pas­sasj­er­svikt og mangl­ende betaling. Frykten nå er at inn­tekt­ene ikke tar seg raskt nok opp og at løs­ning­en blir kutt i ruter og av­ganger. Det vil føre til en svært negativ spiral, som vil svekke kol­lek­tiv­tilbudet, minske frem­kom­melig­heten i byene og øke forur­ens­ningen. Yrkes­trafikk­forbundet mener derfor det er nød­ven­dig at staten også i 2022 gir ekstra til­skudd til fylkes­kom­munene for å kunne opp­rett­holde kol­lek­tiv­trafikken. Til­skud­det bør gis under forut­setning av opp­rett­holdelse eller styr­king av dagens tilbud, også ute i dis­trikt­ene.

Etter pan­demi­en vil det trolig være slik at mange vil kvie seg for stå tett­pakket på en buss eller en t-banevogn. Det gjør at man trolig må øke kapa­sit­et­en på de mest po­pu­læ­re rutene. Denne ekstra­kost­naden må ikke fin­ansi­eres ved å kutte i til­budet på mindre trafik­kerte ruter, for da vil bil­bruk­en øke ennå mer.

Hvis flere i frem­tiden vil ha mer hjemme­kontor og dermed ha et mer variert behov for å reise til og fra jobb, må pris­sys­tem­et på kol­lek­tiv­trafikken til­passes nye reise­vaner. Det er viktig å unngå at folk velger bilen framfor bussen fordi man ikke ønske å kjøpe måneds­kort og enkelt­bil­let­ten er for dyr.

 

Yrkestrafikkforbundet mener:

  • At staten også i 2022 må kom­pen­sere fylkes­kom­mun­ene for tapte inntekter i kol­lek­tiv­trafik­ken.
  • Det må tas høyde for at folk i frem­tiden ikke ønsker å reise med over­fylte busser, derfor må kapa­sit­eten økes.
  • At sentrale og lokale myndig­heter må satse mer på kol­lek­tiv­trafik­ken framover og bygge ut til­bud­et over hele landet.
  • Det må innføres mer flek­sible rabatt­ord­nin­ger på kol­lek­tiv­trafik­ken, som gjør det att­rak­tivt å reise kol­lek­tivt også for de som ikke reiser daglig.
  • At det må in­stal­leres kort­lesere ved bak­dør­ene på bussene, der dette ikke finnes i dag.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: