Redd turbilnæringa – skjerp kabotasjeregelverket

Redd turbilnæringa – skjerp kabotasjeregelverket!

Innstilling til transport­politisk uttalelse fra redaksjons­komitéen etter forslag fra forbunds­styret. Uttalelsen ble vedtatt på YTFs 18. ordinære landsmøte i Trondheim, lørdag 4. september 2021.

Korona­pan­demi­en har ført til en kraf­tig ned­gang i inter­nasjo­nal turisme og dertil også bruk av kol­lek­tive transport­midler. I reise­livet fors­vant største­parten av kunde­grunn­laget nær­mest over natta, noe som blant annet også har gått hardt utover den norske tur­bil­nær­inga.

Til en viss grad har norske bed­rift­er og arbeids­plasser blitt opp­rett­holdt ved at det har blitt satt inn buss for tog på enkelte strek­ninger, spesi­elt i for­bind­else med plan­lagte arbeider på jern­bane­net­tet i som­mer­måned­ene. I 2019 ville det som den gang het NSB dekke opp tran­sport­behovet ved å enga­sjere uten­landske bussel­skaper. Yrkes­trafikk­forbundet (YTF) og NHO Trans­port var imid­ler­tid helt tyde­lige på at dette ville bidra til å under­grave norske lønns- og arbeids­betingelser i en bransje som allerede før pan­demi­en var under hardt press. Etter vårt syn var det helt feil som NSB hevdet at kapa­sit­eten ikke ville la seg dekke opp ved bruk av norske selskaper. Etter stort påtrykk fra bran­sje­orga­nisa­sjon­ene på begge sider tok jern­bane­sel­skapet omsider til fornuft. Dess­verre stik­ker prob­lem­ene i tur­bil­næringa dypere enn som så.

Hoved­utford­ringen er at det er en inter­nasj­onal bransje med stort inn­slag av uten­land­ske aktører, noe som skaper til dels svært store skeiv­heter i kon­kur­ranse­for­hold­ene, for sjåfører så vel som opera­tører. Når turist­ene kommer til­bake og kunde­grunn­laget sakte, men sikkert tar seg opp igjen er YTF opp­tatt av at bror­part­en av den innen­land­ske person­trans­porten må utføres av norske tur­buss­opera­tører. Som et abso­lutt min­imum må sjåføren få norske lønns- og arbeids­bet­ing­elser i de tidene ved­kom­mende be­driv­er person­beford­ring mellom to eller flere steder i Norge, bedre kjent som kabo­tasje­kjøring.

YTF mener dagens regel­verk for person­trans­port­kabo­tasje er alt­for svakt. Der gods­trans­porten har klare beg­rens­ning­er både med hensyn til varig­het, dis­tanse og an­tall turer, fin­nes det i dag ikke slike rammer for de som kjører tur­buss i Norge. Bort­sett fra at kabo­tasje­opp­drag­ene skal være av mid­ler­tidig kara­kter, finnes det ingen nærmere de­fi­ni­sjon av hva dette mer spe­si­fi­kt inne­bærer eller øvrige be­grens­ning­er utover dette. Dette gjør at person­trans­port med tur­bil langt på vei er en uregu­lert og til dels lovløs bran­sje i Norge.

For å mot­virke noen av de verste inn­slag­ene av sosial dum­ping fikk YTF gjen­nom­slag for all­menn­gjø­ring av minste­lønn og diett for tur­bil­sjåførene fra og med 2015. For­bundet har i etter­kant gjen­nom­ført egne under­søk­elser blant uten­land­ske tur­bil­sjåfører som til tross for dette viser at mange fort­satt får ulov­lig lav lønn og mang­lende diett. Sam­tidig avdek­kes det situa­sjoner der sjåfører bor ukes­vis i bus­sene mens de er ut­sendt til Norge. Dette er dess­verre bare toppen av is­fjel­let, da veldig mange vegrer seg for å svare på under­søk­elsen av frykt for å miste jobben eller på annen måte bli straf­fet av arbeids­giver. Mangel­fullt regel­verk gjør det natur­lig­vis også svært krev­ende og i mange til­fel­ler prak­tisk talt umulig for kon­trol­lmyn­dig­hetene å fange opp ulov­lig­heter knyt­tet til lønn og arbeids­vilkår i tur­bil­bransjen.

Etter på­trykk fra vår søs­ter­orga­nisa­sjon 3F har Dan­mark vært blant landene som har gått lengst i å regu­lere person­trans­port­ka­bo­tasje, og har blant annet inn­ført en be­grens­ning på 7 dager. Dette har rik­tig­nok ikke gått upå­aktet hen hos Den euro­peis­ke union (EU), som nå har bedt landet om å trekke denne tolk­ning­en av mid­ler­ti­dig ka­bo­tasje­kjøring. Hvorvidt EU faktisk kommer til å sette hardt mot hardt i denne saken er foreløpig i det blå, men YTF mener danskenes tiltak bør være en kilde til in­spi­rasj­on, og gir et håp om at også Norge kan gjøre sine tolk­ninger in­nen­for ram­mene av EØS-regel­verket, så lenge det er be­grun­net ut fra sosi­ale og sam­funns­mes­sige for­hold. YTFs opp­ford­ring til norske poli­ti­kere er derfor klar: redd den norske tur­bil­nær­inga, stopp sosial dumping og stram inn ka­bo­tasje­reg­el­verket for person­trans­port.

For å få til dette krever YTF en til­taks­pakke mot ulov­lig ka­bo­tasje­vir­ksom­het i tur­bil­bransj­en, og fore­slår derfor blant annet følg­ende:

 • Inn­føre klare be­grens­ning­er i ka­bo­tasje­reg­el­ver­ket, slik at for ek­sem­pel buss og sjå­før må ut av landet senest 7 dager etter før­ste ka­bo­tasje­tur.
 • Alle tur­bil­opera­tører i Norge må moms­regis­treres fra før­ste inn­tjente krone.
 • Syn­lig­gjøre trans­port­kjøpers ansvar for bl.a. brudd på kjøre- og hvile­tid, ka­bo­tasje­reg­el­ver­ket, all­menn­gjør­ings­reg­el­verk, m.m.
 • Tur­biler må ha pas­sasj­erer med på vei inn i Norge
 • Inn­føre vei­bruks- og pas­sasj­er­avgift etter møns­ter fra blant annet Tysk­land.
 • Inn­føre en prosent­mes­sig av­gift for opp­drag­ets varig­het og inn­tjen­ing på linje med Danmark.
 • Beg­rense leveran­dør­kjedene til ett ledd: leveran­dør og under­leveran­dør.
 • Gjøre ut­stas­jon­ering­sreg­lene gj­eld­ende for tur­bil­nær­inga, på linje med EUs mobil­itets­pakke, for eksempel slik at buss og sjåfør må retur­nere til opp­havs­landet minst én gang per måned.
 • Krav om at det skal ut­før­es minst ett person­trans­port­opp­drag per måned i det landet der sel­skapet er re­gist­rert.
 • Øke be­vilg­ning­ene til kon­troll­etatene. Det må gj­en­nom­føres flere kon­trol­ler, særlig ved grense­over­ganger og på hoved­farts­årene slik at opp­dagel­ses­risi­koen blir større enn i dag.
 • Styrke sam­ar­beidet på tvers av de ulike etatene, blant annet ved å sørge for god nok in­for­masjons­flyt mel­lom disse, også i de til­fel­lene der det er snakk om ut­veks­ling av per­son­opp­lys­ninger.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: