Forsiden

YTF er med deg hele veien...
YTF arbeider for at du skal ha “en arbeidsdag å leve med, og en lønn å leve av!”
Fotograf © Geir Robert Pedersen

YTF er et fag­­­for­bund­ for deg som job­­ber i tran­s­port­­­sek­toren og til­­knyt­­tet vir­k­som­­het.

YTF er et fag­­­for­bund­ for deg som job­­ber i tran­s­port­­­sek­toren og til­­knyt­­tet vir­k­som­­het.

turnuskalenderTurnuskalendere for 2018

Avdeling 2 har utviklet en nettbasert, mobil­vennlig turnus­kalender for Tide Buss og Firda Billag Buss avd. Nordfjord. Kalenderene er til­gjengelige her på ytf2.no, og kan ­lastes ned i PDF-format om ønskelig:


Tide Buss

Se kalenderen...

Firda Billag Buss
avd. Nordfjord

Se kalenderen...

Alanya, Tyrkia. © Dag Eldar Tangen

Informasjon om ferie.

Så lenge du følger den vanlige ferieplanen i din bedrift, er det liten sjanse for at det skal oppstå problemer. Utfordringene kommer hvis man deler opp ferieuker, noe som kan skje fordi man er syk i ferien eller fordi man selv velger det. Ved oppdeling av ferie gjelder litt andre regler enn "en dag for en dag, og en uke for en uke" som kan være nyttig å kjenne til. Ferieloven gir deg rett på 4 uker og 1 dag ferie, og sannsynsligvis får du én ekstra uke som følge av tariffavtale, totalt 5 uker. Her er noen nyttige tips om ferie som du kan ha fordel av å være oppmerksom på:

 

Oppdeling av ferie ‒ Senioruken for de over 60:

Arbeidstakere over 60 bestemmer selv tidspunktet for ferien «med mindre annet er avtalt», og skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel. Ferien kan tas samlet, eller deles opp ifølge Ferieloven § 6(1). Deles ekstraferien for arbeidstagere over 60 år (senioruken), kan du bare kreve fri så mange arbeidsdager som du normalt jobber i en arbeidsuke, som normalt utgjør 5 arbeidsdager. Ferieloven § 5(2).

 

Oppdeling av ferie ‒ Den 5. ferieuken:

Den 5. ferieuken er del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven. Deler du opp den 5. ferieuken, kan du bare kreve å få fri så mange arbeidsdager du normalt jobber i løpet av en uke. En gjennomsnittlig arbeidsuke for full stilling utgjør vanligvis 5 arbeidsdager. BBA (NHO-YS 2016), Bilag 7B (1)

 

All oppdeling av ferie:

Ferieloven regner en ferieuke som 6 virkedager. Likevel det er vanlig praksis blant arbeidsgivere at du bare kan kreve fri så mange dager du normalt jobber i løpet av en uke (5) ved all deling av ferie, også ved oppdeling grunnet 100% sykmelding i løpet av ferien. Dette strider mot virkedagsbegrepet i ferieloven.
Praksisen har likevel noen fordeler:

Hvis fagforeningen tvinger gjennom bruk av virkedagsbegrepet, kan arbeidsgiver svare med å avgjøre at ferien din skal holdes i en uke der du jobber fem eller færre dager. Arbeidsgiver har det avgjørende ordet ved at de kan bruke styringsretten for fastsettelse av ferien. Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferie med den enkelte, eller med de tillitsvalgte, men «oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferie». Ferieloven § 6(1).
Ved å regne 5 arbeidsdager som en ferieuke, får du større forutsigbarhet i forhold til valg av ferietidspunkt. Denne løsningen har den fordel at arbeidsgiver ikke tjener økonomisk på å fastsette ferien din en annen uke enn det tidspunktet du ønsker å ha ferie.

Hvis din arbeidsgiver respekterer ferieloven og gir deg 6 virkedager ferie, også ved oppdeling av ferie og ved sykdom, så har du all grunn til å være fornøyd. 

 

Oppdeling av ferie ved sykdom:

Blir du 100% syk FØR ferien, kan du kreve ferien utsatt til senere. Blir du 100% syk I LØPET AV ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie som du var syk, blir gitt senere i ferieåret.. Kravet skal dokumenteres med legeerklæring, og uten ugrunnet opphold. Ferieloven § 9(1)

 

16 timer ekstra feriefritid:

Hovedferien utgjør 18 virkedager, som er 3 uker. Hovedferien kan kreves avholdt i perioden 1. juni – 30 september. Ferieloven § 7(1)Jobber du søndag før hovedferien (3 uker) kan du kreve 16 timer ekstra feriefritid før og/eller etter hovedferien. Ferieloven § 5(4)

Her er 2 eksempler som viser hvordan 16-timers regelen fungerer:

1)
Slutter arbeidet søndag kl. 22.00, har du 2 timer fri før ferien starter mandag kl. 00.00. Du kan kreve 16 ÷ 2 = 14 timer fri mandag etter ferien. Arbeidet kan tidligst begynne mandag ettermiddag kl. 14.00.

2)
Hvis skiftet ditt arbeider inn i feriedøgnet, og du er ferdig kl. 02.00 natt til mandag, kan du kreve 16 + 2 = 18 timer fri mandag etter ferien. Arbeidet kan tidligst begynne mandag kveld kl. 18.00.

 

«Du kan kreve»:

Ferieloven inneholder rettigheter arbeidsgiver må gi deg, men ferieloven har også rettigheter du selv må kreve for å få. Når ferieloven formulerer «du kan kreve», er ikke arbeidsgiver forpliktet til å gi deg denne rettigheten, før du selv retter et krav om det til arbeidsgiver. Det er god praksis å rette et krav skriftlig. Hvis det senere skulle oppstå uenighet er det lettere å dokumentere innholdet i kravet ditt.

Eksempler på rettigheter du kan kreve:
Du kan kreve å få vite ferietidspunktet tidligst mulig, og minst 2 måneder før feriestart. Du kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av ferien.

 

Trude Valle, nestleder YTFStats­budsjet­tet 2018:
Buss­lappen gjen­nom Låne­kas­sen

 

– Det er svært gledelig at det i statsbudsjettet åpnes for at voksne som ønsker å ta bussjåførutdanning gjennom trafikkskolene, skal kunne få støtte fra Lånekassen, sier Trude C. Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet.

 

 

Les mer..

 

Vi er der for deg når du trenger oss